YGS İnkılap Tarihi Test-2-

YGS İnkılap Tarihi çöz

1. TBMM’nin kuruculuk niteli¬ği aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?
A) 1921 Anayasası ile
B) 1923 Anayasa değişikliğ ile
C) 1924 Anayasası ile
D) 1961 Anayasası ile
E) 1982 Anayasası ile

2. 1921 Anayasasının en be Birgin özelliği aşağıdakiler den hangisidir?
A) Egemenliğin el değiştirmesi.
B) Egemenliğin padişah olması..
C) Laik olması.
D) En uzun yürürlükte kalan anayasa olması.
E) Halk oylamasıyla kabul edilmesi.

3. Aşağıdaki anayasaların hangisiyle Laikliğe geçiş sağlanmıştır?
A) 1982 B)1876 C) 1961 D)1924 E)1921

4. Aşağıdaki ilkelerden hangi si 1924 Anayasasın 1928’de girmiştir?
A) Laiklik
B) İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) Milliyetçilik

5. İlk kez grev, lokavt ve sendikalaşma hakkının verildiği anayasa hangisidir?
A) 1961 B)1982 C) 1921 D)1924 E)1876

6. 1924 Anayasa’sında, yasa değişikliği yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Anayasa Komisyonu
D) Hükümet üyeleri
E) Meclis milletvekilleri

7. 1921 Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisi, hükme bağlanmamıştır?
A) Yargı işleri
B) TBMM’nin yapısı
C) Egemenliğin ulusa ait olduğu
D) Yerel yönetimler
E) TBMM’nin yetkileri

8. 1924 Anayasası’nın dayandığı temel ilkeler hangileridir?
A) Ulusal egemenlik-Laiklik
B) Cumhuriyetçilik-Halkçılık
C) Halkçılık-Devletçilik
D) Milliyetçilik-Laiklik
E) Cumhuriyetçilik-Güçler Birliği

9. Yürütme gücünü parlamentonun içinden çıkararak, hükümete serbestlik, parlamentoya denetleme hakkı veren sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parlamentolu sistem
B) Başkanlık sistemi
C) Yarıbaşkanlık sistemi
D) Meclis hükümeti sistemi
E) Parlamenter sistem

10. 1921 Anayasası’na göre aşağıdaki konulardan hangisi hükme bağlanmıştır?
A) Temel hak ve özgürlükler
B) Yargı işleri
C) Meclisin yapısı ve yetkisi
D) Devletin dininin İslam olduğu
E) Cumhurbaşkanının yetkileri

11. Türk tarihinde ilk kez bir Kurucu Meclis oluşturularak yapılan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

12. İlk kez halkoyuna sunularak yürürlüğe giren anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası
13. 1924 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının yürüt¬menin başı olarak yasama karşısındaki tek yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yasaların Anayasa’ya ay¬kırı olması durumunda, ip¬tali için Anayasa Mahkemesi’ne göndermek
B) Hükümetlerin kurulamaması durumunda, Meclisi dağıtarak yeniden seçimle¬re gitmek
C) Yasayı onaylamadan, tekrar görüşülmek üzere Meclise göndermek
D) Başbakanı seçerek bakanlar kurulu listesini onaylayıp, Meclise sunmak
E) Yargıçların verdiği mahkeme kararlarını değiştirmek

14. Aşağıdakilerden hangisi, 1924 Anayasası’nda yapılan değişikliklerden biri değildir?
A) Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girmesi
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) Altı ilkenin anayasaya girmesi
D) Meclisin anayasaya aykırı yasalar çıkarması durumunda, Anayasa Mahkemesinin yasa iptali isteminde bulunabilmesi
E) Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının ant içme sırasında söyleyecekleri formüldeki dinsel kelimenin kaldırılması

15. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Üniversite ve bazı kuruluşların özerkleştirilmesi
B) Cumhurbaşkanına Meclisi dağıtma yetkisi verilmiştir
C) Yargı bağımsız hale gelmiştir
D) Meclis ulus egemenliğini tek başına temsil etmez
E) Parlamenter sistem tam olarak uygulanmıştır.
1.C 2.A 3.D 4.A 5.A 6.E 7.A 8.E 9.E 10.C 11.D 12.D 13.C
14.D 15.E

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.