PSİKOLOJİ FİNALE DOĞRU ÜNİTE 1

ÜNİTE 1

1– “İnsanların yaşamları boyunca bilişsel, duygusal ve sosyal olarak nasıl değişim gösterdiklerini tanımlamak ve neden böyle olduğunu açıklamak amacını taşır.  “ yandaki cümle aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Klinik psikoloji
b) Gelişim Psikolojisi
c) Bilişsel Psikoloji
d)Sosyal Psikoloji
e)Örgüt Psikolojisi

2- Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Psikologlar normal insan davranışlarıyla ilgilenirler.
II.Psikiyatristler  organik kökenli normal dışı davranışların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır.
III.Psikiyatristlik ülkemizde 6 yıl olan tıp eğitimini tamamlayarak hekim olduktan sonra psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi alınması şartı ile yürütülebilen bir meslek alanıdır.
IV.Psikolog olabilmek için dört yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlamak; belirli bir alt alanın uzmanı olabilmek için ise ilgili alanda en az yüksek lisans eğitimi görmek gerekmektedir.

a) yalnız I               b) yalnız II                      c) I ve III                       d) I, II ve III                  e) I, II, III, IV

3-Psikoloji bir bilim olarak ne zaman ve kiminle başlamıştır?

a) 1789- Wilhelm Wundt
b)1879- Wilhelm Wundt
c)1850-Herman Ebbinghaus
d)1927-Edward Titchener
e)1910-William James

4- 1926’da Yunanistan’da; 1936’da Türkiye’de ………………………..    …………………..ilk kez psikoloji laboratuvarı kurulmuştur. Ülkemizde psikoloji ile ilgili derslerin okutulmasının 1915 yılında Darülfünün çatısı altında başladığı ve o yıllarda Anchüz tarafından bir laboratuvar kurulması için bazı çalışmaların yapıldığı ancak sonuçlanmadığı bilinmektedir.  Yandaki boşluğa ne gelmelidir?

a) İstanbul Üniversitesi
b) Boğaziçi Üniversitesi
c) Gazi Üniversitesi
d)Ege Üniversitesi

 

5) I. Öğrenme ve hafıza konularını deneysel olarak inceleyen ilk psikologdur.
II.Onun çalışmaları Wundt’un fizyolojik temelli yaklaşımına ve yüksek seviyeli zihinsel süreçlerin bilimsel olarak incelenemeyeceğine yönelik anlayışına bir eleştiri ve karşı çıkış olmuştur.
III.Öğrenme, akılda tutma ve çağrışımları incelemek için anlamsız heceler ile diziler oluşturarak çalışmış ve geliştirdiği teknik bu alanda bir devrim yaratmıştır. Bu araştırmalarının bir sonucu olarak 1885 yılında yayınlanan “Bellek Üzerine ” isimli kitabı psikolojiye yeni bir alan ve yeni ufuklar açmıştır.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdakilerden hangi psikologa aittir?

a) Edward Titchener
b)William James
c)Herman Ebbinghaus
d)John B. Watson

6) Uygulamalı psikoloji kimler tarafından geliştirilmemiştir?

a)S.G. Hall
b)J. Cattell
c)W.D. Scott
d)Marx

7) I. Felsefeden miras kalan bilinç, ruh gibi kavramlardan uzaklaşıp nesnel ve somut olarak incelenebilir özellikler üzerinde çalışması gerektiğini söylemiştir.
II.Onlara göre incelenmesi gereken gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlardır.

Bu görüş aşağıdakilerden hangisine  ve kime aittir?

a) Yapısalcılık(Edward Titchener )
b)İşlevselcilik(William James )
c)Davranışçılık(John B. Watson )

8)Gestalt psikolojisi, 1900’lü yılların başında, Almanya’da …………………………….., ……………….ve………………………. tarafından oluşturulmuştur. Yandaki boşluklara ne gelmelidir?

a)Max Wertheimer  , Kurt Koffka  ,Wolfgang Köhler
b)S.G. Hall ,  J. Cattell,  W.D. Scott
c)John B. Watson,  William James,  Herman Ebbinghaus
d)John B. Watson, John B. Watson, Kurt Koffka

 

9)Bu ekolün anlayışını tanımlayan önemli bir ilke “bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesidir?  Cümlesinde hangi ekolden bahsetmektedir?

a)Psikanaliz
b) Gestalt
c)  Hümanistik Psikoloji

10)Psikanalizin kurucusu kimdir?

a) Max Wertheimer
b)Kurt Koffka
c)Wolfgang Köhler
d) S. Freud
e)John B. Watson

11) İnsanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesini olarak tanımlanan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Psikoloji
b. Sosyoloji
c. Antropoloji
d. Siyaset bilimi
e. Biyoloji

12) Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin amaçlarından biri değildir?

a. Tanımlamak
b. Açıklamak
c. Tahmin Etmek
d. Düzenlemek
e. Araştırmak

13)Davranışların hangi şartlarda ve biçimlerde ne şekilde ortaya çıkacağını tanımlayan bildirimlere ne ad verilir?

a. Açıklamak
b. Düzenlemek
c. Tahmin Etmek
d. Değerlendirmek
e. Tanımlamak

14)Düşünme, hatırlama, anlama, problem çözme, hafıza gibi zihinsel süreçlerin incelenmesi gerektiğini söyleyen yaklaşım hangisidir?

a. Bilişselciler
b. Evrimsel düşünce
c. Psikanaliz
d. Psikoterapi
e. Wundt

15)1970’lerde davranışçılığın bir eleştirisi olarak ortaya çıkan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gestalt
b. Bilişsel yaklaşım
c. Psikanaliz
d. Psikoterapi
e. Evrimsel psikoloji

16) Danışan merkezli tedavi denilen psikoterapi yaklaşımını ortaya atan bilim adamı kimdir?

a. G.Miller
b. C.Rogers
c. Sigmund Freud
d. Wundt
e. A.Maslow

 40 total views,  1 views today

Author: admin lady

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.