KPSS Önlisans Tarih Genel Değerlendirme Testi

 

1- Türklerin İslamiyete hizmetleri ilk defa hangi dönemde önem kazanmıştır?

A)Dört Halife Devri   B )Emeviler     C)Abbasiler

D)Gazneliler    E)Karahanlılar

 

2- Aşağıdakilerden hangisi özel mülkiyet kavramının gelişmediğinin göstergesidir?

A-Paşmaklık  B-Müsadere  C-Dirlik

D-Saray        E-Enderun

 

3- Osmanlı Devletinde aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi karma şekilde faaliyetlerini(Kuruluşundan yıkılışına kadar) sürdürmektedir?

A-Rüştiye      B-İdadi     C-Mahalle Mektepleri

D-Medrese    E-Enderun

4- Tımar Sistemi aşağıdakilerden hangi alanla doğrudan alakalı değildir?

 

A-Ekonomi      B-Askeri          C-İdari

D-Siyasi          E-Hukuki

 

5-Aşağıdakilerden hangisi  seyfiye ile ilgili bir terim değildir?

A)Levent      B)Cebeci    C)Sipahi

D)Nişancı    E)Yeniçeri

 

6-Loncada bulunan ehli hibrenin görevi nedir?

A)Üretilen ürünlerin kalitesini belirlemek

B)Lonca sistemine mensup olanlara borç para vermek.

C)Loncanın devletle ilişkilerini düzenlemek.

D)Lonca toplantılarına başkanlık etmek.

E)Hepsi

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde bir yönetim biçimidir?

A)Ocaklık   B)Yurtluk   C)Sancak

D)Has          E)Tımar

 

8-Osmanlı Devleti’nde tımar sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında  aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Askerleri teşvik etmek.

B)Devlet gelirlerini arttırma.

C)Askeri savaşa hazırlama.

D)Topraktan daha iyi yararlanma.

E)Özel mülkiyeti özendirme.

9-XVII.Yüzyılda Osmanlı imparatorluğunun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini  yapmıştır?

A)Saray masraflarını kısmıştır.

B)Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır.

C)Lüks inşaatları durdurmuştur.

D)Ulufeleri kısmıştır.

E)Dışardan borç para almıştır.

 

10-Osmanlı İmparatorluğu’nda, aşağıdakilerden   hangisi, askeri alandaki ıslahatlar sonucunda   ortaya çıkan bir kuruluş değildir?

A)Sekban-ı cedid        B)Nizam-ı cedid

C) Müsellem               D) irad-ı  Cedid

E) Eşkinci

11-Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan

köylüden alınan vergiye ne ad verilir?

A)Öşür         B)Avarız     C)Çiftbozan

D)Haraç       E)Cizye

 

12-Aşağıdakilerden  hangisi, Osmanlı Devleti’nde özel mülkiyet geçiş aşamalarından birisidir?

A)Yeniçeri teşkilatının kaldırılması

B)Müsadere yönteminin kaldırılması

C)Sened-i İttifak’ın kabulü

D)Dirlik sisteminin uygulanması

E)Sekban-ı Cedit’in kurulması

 

13-Bir yerin fethinden sonra gayrimüslimlere mülk olarak  verilen topraklardır.

Bu toprak sahiplerinden gelir vergisi olarak alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Haraç              B)Cizye                   C)Ağnam

D)Öşür                E)Avarız

 

14-Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi yönetenler  arasında yer almaz?

A)Seyfiye                    B)Kalemiye           C)İlmiye

D)Divan üyeleri          E)Tüccarlar

 

15-Osmanlı kuruluş devrinde;

-Komşu devletlere mektup yazmak

-Dirlikleri dağıtmak

Görevleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilmiştir?

A)Defterdar               B)Reisülküttab      C)Kethüda

D)Kazasker                E)Nişancı

 

16-Osmanlı Devleti’nde kaza ve köylerin güvenliği aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanmıştır?

A)Kadı                   B)Subaşı               C)Sancakbeyi

D)Naib                   E)Beylerbeyi

 

17-Kadıların atanması ve görevlerinden azledilmesi, aşağıdaki divan üyelerinden hangisinin görevidir?

A)Müftü                     B)Nişancı                  C)Kazasker

D)Reisülküttab           E)Defterdar

 

18-Aşağıdakilerden hangisi  Osmanlı Devleti’nde deniz askerlerine verilen addır?

A)Akıncı              B)Gazi                     C)Levend

D)Sipahi               E)Debentçi

 

19-Osmanlı Devletinde örfi hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır

A)Dinsel kurallara                     B)Islahat fermanına

C)Geleneklere                            D)Mecelleye

E)Adalet fermanlarına

 

20-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerçekleştirilmemiştir?

A) Nüfus sayımı

B ) Yeni bir ordunun kurulması

C) İlk resmi gazetenin çıkartılması

D) Anayasa çıkartılması

E) İlkokul eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.