KPSS Önlisans Tarih Genel Değerlendirme Testi -2-

KPSS Önlisans Tarih Genel Değerlendirme Testi -2- cevap anahtarı en kısa zamanda sitemizde olacaktır

21- I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?

A) Ordunun   B )Yöneticilerin      C) Aydınların

D) Halkın      E) Azınlıkların

 

22-   I. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması

II. Tanzimat Fermanının İlanı

III. Sened-i   İttifakın İlanı

IV. Kanun-i Esasinin İlanı

V. Islahat Fermanının ilanı

Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir

A) III ve IV        B ) IV ve I    C) II ve III

D) I ve III          E) IV ve V

 

23- 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet 1908 de yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS)

A)  Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.

B )  Kanun teklifini hükümet verebilecekti.

C)  Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.

D)  Seçimler tarafsız olacaktı.

E)  Padişahın meclisi açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

 

24- Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?( KPSS 2001)

A) Minyatür     B ) Çini   C) Müzik

D) Hat              E) Mimari

 

25- Osmanlı Devleti’nde,

I.  Tanzimat Fermanı’nın ilanı

II. Islahat Fermanı’nın ilanı

III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması

Gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir? ( KPSS 2001)

A) Yalnız I         B )Yalnız III        C) I ve II

D) II ve III         E)I, II ve III

 

26- Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?

A) Divan-ı Hümayun

B )Kanunname-i Al-i Osman

C) Saltanat Şurası

D) Kanun-u Esasi

E) Vilayet Nizamnamesi

 

27- Osmanlı Devleti’nde,

I.Yöneticiler

II.  Hanedan üyeleri

III. Azınlıklar

Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü? ( KPSS 2001)

A) Yalnız I            B )Yalnız III        C) I ve II

D) II ve III            E)   I, II ve III

 

28- Osmanlılar’da  ;

I. Ferman

II.  Fetva

III. Berat

Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?

( KPSS 2001)

 

A) Yalnız I         B ) Yalnız II

C) Yalnız III            D) I ve III          E)   I, II ve III

 

29.Günümüz Ermeni meselesi tartışmalarına sebep olan gelişmeler hangi cephedeki mücadelemizin bir sonucudur?
A)Kafkas        B)Çanakkale     C)Suriye-Filistin
D)Yemen-Hicaz        E)Irak

 

30.Aşağıdaki olaylardan hangisi Wilson İlkelerine dayandırılmak istenmiştir?
A)Osmanlı Ordusunun dağıtılması
B)Boğazların bütün devletlere kapatılması
C)Sırp devletinin kurulması
D)Azınlıkların toprak isteklerini karşılamak
E)Müttefiklerin Anadolu’yu işgali

 

31-Osmanlı Hükûmeti’nin millete olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kamu oyuna duyurulmaya çalışılmıştır?
A) Erzurum Kongresi C) Amasya Görüşmesi E) Sivas Kongresi
B) TBMM D) Amasya Genelgesi Cevap: D

32-Kurtuluş Savaşı’nın başladığı günlerde M. Kemâl, askerî alandan çok bir millet meclisi kurmaya öncelik vermiştir. O’nun bu yolla ulaşmak istediği amaç nedir?
A) Millî güçleri birleştirmek
B) Dışarıdan ekonomik yardım almak
C) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmakta haklı olduklarını dünyaya duyurmak
D) Kendi yetkilerini arttırmak
E) İç isyânlara son vermek
33-“Heyeti Temsiliye, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararı, “Heyeti Temsiliye, yurdun bütününü temsil eder” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Bu yeni düzenleme, aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
A) Balıkesir Kongresi C) Erzurum Kongresi E) Sivas Kongresi
B) Alaşehir Kongresi D) Nazilli Kongresi

34-Sivas Kongresi’nden sonra Temsilciler Kurulu, İstanbul Hükûmeti ile yönetim yönünden ilişki ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul’dan Anadolu’ya atanan komutan ve valileri kabûl etmeyerek geri göndermiştir.
Temsilciler Kurulu’nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İtilâf devletlerinin dostluğunu kazanmak
B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak
C) İstanbul Hükûmeti’ne bağlı olmadığını göstermek
D) Düzenli ordu kurmak
E) Anadolu’daki ayaklanmaları önlemek

35-Aşağıdakilerden hangisinde millî güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?
A) Erzurum Kongresi B) Amasya Görüşmesi
C) Sivas Kongresi E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi
D) Amasya Genelgesi

 

36-Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Hareketi’nin İstanbul Hükûmeti’nce de tanındığını gösterir?
A) Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın Amasya’ya gönderilmesi
B) M. Kemâl’in Temsilciler Kurulu Başkanı seçilmesi
C) Ali Fuat Paşa’nın batı Cephesi Komutanlığı’na atanması
D) Millî direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
E) Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi Komutanlığı’na atanması

37-Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin, Sivas Kongresi’nde seçilen Temsilciler Kurulu’nu tanıdığına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Londra Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte temsilci
göndermesi
B) M. Kemâl ile Amasya Görüşmesi’ni yapması
C) Mebusan Meclisi’nin toplanmasını kabûl etmesi
D) Misak-ı Millî’nin kabûl edilmesine ses çıkarmaması
E) Lozan Konferansı’na temsilci göndermek için TBMM’ye başvurması

38-Misâk-ı Millî’de Batum, Ardahan, Kars ve Batı Trakya için gerekirse halk oyuna gidilebileceği görüşüne yer verilmiştir.
Bu yörelerin hangi özelliğinden dolayı halk oylamasının çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür?
A) Stratejik bakımdan önemli bölgelerde olmaları
B) Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde bulunmaları
C) Halkının çoğunluğunun Türk olması
D) Verimli tarım topraklarına sahip olmaları

E) Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan’da etkili olmaları

 

39-Osmanlı Devleti’nde, İtilâf Devletlerinin aşağıdaki girişimlerinden hangisi doğrudan millî iradeyi yok etmeyi amaçlamıştır?
A) Boğazların yönetimine el koymaları
B) Meclis-i Mebusan’ı dağıtmaları
C) Osmanlı ordusunun büyük bir bölümünü terhis ettirmeleri
D) Toros tünellerini denetim altına almaları
E) Ulaşım ve haberleşmeye el koymaları

40-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemâl’e, Millî Mücadele’yi padişah adına da yürüttüğünü söyleme imkânı vermiştir?
A) İstanbul’un İtilâf Devletleri tarafından işgâl edilmesi
B) M. Kemâl’in istifa ederek hem askerlik hem görevinden ayrılması
C) İstanbul Hükûmeti’nin M. Kemâl’i öldürtmek istemesi
D) Bazı devlet adamlarının İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmesi
E) M. Kemâl’in Amasya’da İstanbul Hükûmeti temsilcisiyle görüşmesi

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.