KPSS Milli Mücadele Dönemi Test-1-Cevaplı

42-Amasya Genelgesi’nin, Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Anadolu ve Trakya’nın her yanına duyurulmuş olmasından
B) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçe ve yöntemini belirtmesinden
C) İşgâllerin başlamasını izleyen günlerde hazırlanmış olmasından
D) Halkı, düşmana karşı silâhlı direnişe çağırmış olmasından
E) İstanbul Hükûmeti’ne karşı bir hareket niteliği taşımasında
Cevap: B

43-Osmanlı Hükûmeti’nin millete olan sorumluluğunu yerine getirmediği, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kamu oyuna duyurulmaya çalışılmıştır?
A) Erzurum Kongresi C) Amasya Görüşmesi E) Sivas Kongresi
B) TBMM D) Amasya Genelgesi Cevap: D

44-M. Kemâl’in, Millî Mücadele’nin sürdüğü yıllarda Türk milletine, “milletin geleceğini, milletin kendi iradesi belirleyecektir” ilkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak
B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek
C) Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını sağlamak
D) Yönetim şeklini değiştirmek
E) Padişahın yetkilerine ortak olmak
Çözüm: Bir milletin kendi geleceğini kendisini belirlemesi cumhuriyet yönetiminin veya onun ileri adımı olan demokrasinin tanımıdır. Cevap: D

45-Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongreye katılacak delegelerin, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir.
Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kararların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak
B) Anadolu’da toplanacak kongrelerin ayısını arttırmak
C) Bölgesel direnişleri başlatmak
D) İşgâl güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak
E) İstanbul Hükûmeti’nin gözünü korkutmak
Çözüm: Amasya Genelgesi olağanüstü bir dönemde yayınlanmıştır. Durum acildir. Dolayısıyla bu günkü anlamda bir seçim yapılabilmesi mümkün değildir. Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri ve belediye başkanları halkı temsil eden kurumlardır. Onların kararları, dolaylı da olsa halkın kararları olacaktır.

46-Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için gelecek delegelerin seçimini Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyelerin yapması istenmiştir.
Bu yolla ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasını teşvik etme
B) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin gücünü halka duyurmak
C) İşgâl güçlerinin dikkatini Sivas’ta yapılacak kongreye çekmek
D) Millî Mücadele taraftarı kişilerin seçilmesini sağlamak
E) Delegelerin can ve mal güvenliklerini sağlamak
Çözüm: Bu kuruluşlar Millî Mücadele taraftarıdırlar. Doğal olarak bunların seçeceği kişiler de aynı düşüncede olacaktır.

47-Kurtuluş Savaşı’nın başladığı günlerde M. Kemâl, askerî alandan çok bir millet meclisi kurmaya öncelik vermiştir. O’nun bu yolla ulaşmak istediği amaç nedir?
A) Millî güçleri birleştirmek
B) Dışarıdan ekonomik yardım almak
C) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmakta haklı olduklarını dünyaya duyurmak
D) Kendi yetkilerini arttırmak
E) İç isyânlara son vermek Cevap: A

48-“Millî egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesi”ne ilk kez nerede karar verilmiştir?
A) Erzurum Kongresi’nde D) Sivas Kongresi’nde
B) Amasya Görüşmesi’nde E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
C) İlk TBMM’de Cevap: A

49-Erzurum Kongresi kararları arasında,
“millî iradenin ve toplanan millî güçlerin Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı” hükmü de yer almıştır.
Millî egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtilâf Devletlerinden çekinilmesi
B) Ortamın rejim değişikliğine uygun olmaması
C) İmparatorluğun çökmesinin önlenmek istenmesi
D) Osmanlı Hükûmeti’nin desteğine ihtiyaç duyulması
E) Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi
Çözüm: Millî bağımsızlık sağlanmadan, millî egemenliği gerçekleştiremezsiniz. Ülkenin kurtarılması da ancak halkın ezici çoğunluğunun birlik ve beraberliği içinde sağlanabilirdi. Dolayısıyla mücadelede saltanat ve hilafet yanlısı halkın da desteğine ihtiyaç vardı. Cevap: B

50-Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde Anadolu’ya geçerek mücadeleye katılanlardan bazıları, M. Kemâl’in, “İzmir cephesi’ne gidip komutayı eline alması gerekirken, kendi tutkusunu gidermek için hükûmet kurmakla uğraştığını” ileri sürmüşlerdir.
Bu görüş, aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmış olamaz?
A) Ülkenin bir an önce düşman işgâlinden kurtarılması isteğinden
B) Hükûmet kurma çalışmalarının savaşı uzatacağı düşüncesinden
C) İstanbul Hükûmeti’nin ülkeyi kurtarabileceği inancından
D) M. Kemâl’in daha çok askerî alanda başarılı olacağı inancından
E) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurtuluş için yeterli görülmesinden
Çözüm: Millî Mücadele’ye katılanlar, İstanbul Hükûmeti’nden umudu kestikleri için harekete dahil olmuşlardır. Cevap: C. Diğer şıklar, farklı kesimlerin bakış açılarıdır.

51-“Heyeti Temsiliye, Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder” kararı, “Heyeti Temsiliye, yurdun bütününü temsil eder” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Bu yeni düzenleme, aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
A) Balıkesir Kongresi C) Erzurum Kongresi E) Sivas Kongresi
B) Alaşehir Kongresi D) Nazilli Kongresi
Çözüm: İlk karar Erzurum, ikincisi Sivas Kongresi’nde alınmıştır.

52-İtilâf Devletleri, Erzurum ve Sivas kongrelerinin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misâk-ı Millî’yi kabûl ve ilân etmeleri üzerine bu meclisi kapatmışlardır.
İtilâf Devletlerinin Erzurum ve Sivas kongrelerine karşı önlem almamış olmaları nasıl açıklanabilir?
A) Kongre üyelerinin tepkilere karşı çok geniş önlemler almış olmalarıyla
B) Erzurum ve Sivas’ın İstanbul’dan uzak olmasıyla
C) Anadolu Hareketi’nin önemini anlamaktan uzak olmalarıyla
D) Kendi aralarında ortak bir amacın sağlanmamış olmasıyla
E) İstanbul Hükûmeti’nin gücüyle bu kongrelerin dağıtılacağına
inanmalarıyla Cevap: C

53-Sivas Kongresi’nden sonra Temsilciler Kurulu, İstanbul Hükûmeti ile yönetim yönünden ilişki ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul’dan Anadolu’ya atanan komutan ve valileri kabûl etmeyerek geri göndermiştir.
Temsilciler Kurulu’nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İtilâf devletlerinin dostluğunu kazanmak
B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak
C) İstanbul Hükûmeti’ne bağlı olmadığını göstermek
D) Düzenli ordu kurmak
E) Anadolu’daki ayaklanmaları önlemek Cevap: C

54-Aşağıdakilerden hangisinde millî güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?
A) Erzurum Kongresi B) Amasya Görüşmesi
C) Sivas Kongresi E) Son Osmanlı Mebusan Meclisi
D) Amasya Genelgesi Cevap: C

55-Kurtuluş Savaşı sürerken, M. Kemâl, “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil tâbi olmak mecburiyetindedir” görüşünü savunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir gerekçe olamaz?
A) İstanbul’un işgâl edilmesi
B) Millî Mücadele hareketinin güç kazanması
C) M. Kemâl’in Çanakkale Muharebelerinde büyük başarı kazanması
D) Anadolu’da düzenli ordunun kurulması
E) Osmanlı Devleti’nin işgâller karşısında etkisiz kalması Cevap: C

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.