KPSS Mili Mücadele Test-3- çözümlü

70-Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen Temsil Kurulu’nun görevi, aşağıdaki oluşumların hangisiyle sona ermiştir?
A) TBMM’nin açılmasıyla
B) Batı Cephesi’nin oluşturulmasıyla
C) İstanbul’un işgâl edilmesiyle
D) Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kurulmasıyla
E) Kuvva-i Millîye’nin oluşturulmasıyla
Çözüm: Temsil(ciler) Kurulu (Heyet-i Temsiliye), ilk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuş, kongre adına “yürütme” görevini üstlenmiştir. Yetkileri Doğu Anadolu ile sınırlanmıştır. Sivas Kongresi’nde yetkileri arttırılmış, bütün yurdu temsil eder hâle getirilmiştir. İlk yürütme yetkisini de Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Komutanlığı’na (Kuvva-i Millîye Komutanlığı) atamakla kullanmıştır. Milleti temsil eden bu kurulun varlığı, TBMM’nin açılmasıyla sona ermiştir.

71-Misak-ı Milli’de; (1999)
I. Batı Trakya
II. Kars, Ardahan, Artvin
III. Arap ülkeleri
IV. Doğu Trakya
yörelerinden hangilerinin siyasi geleceklerinin belirlenmesi için halkoylaması yapılması istenmiştir?
A) Yalnız I C) I, II ve III E) Yalnız II
B) II, III ve IV D) I ve IV Cevap: C

72-Millî Mücadele’nin temelini oluşturan ve M. Kemâl’in başkanlığını yaptığı millî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvva-i Millîye C) Merkez Heyeti E) Kuvva-i İnzibatîye
B) Hareket-i Millîye D) Heyet-i Temsilîye Cevap: D

73-Mustafa Kemal’in Erzurum Kongresi’ne katılması aşağıdakilerden hangisiyle meşrûluk kazanmıştır? (1999)
A) Erzurum’da bulunan XV. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’in
Mustafa Kemal’i desteklemesi
B) Mustafa Kemal’in Ordu Müfettişliği görevinde bulunması
C) Kongre üyelerinden birinin istifa etmesi ve Mustafa Kemal’in onun
yerine geçmesi
D) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına seçilmesi
E) İstanbul Hükümeti’nin Erzurum Kongresi’nin toplanmasını
engelleyememesi Cevap: C

74-Milli Mücadele döneminde (1999)
I. Ulusal cemiyetler kurulması
II. TBMM’nin açılması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. TBMM’nin yetkilerinin bir süre için Mustafa Kemâl’e verilmesi
V. 1876 Anayasası’nın yürürlükte kalması
Konularının hangilerinde görüş ayrılığı olmuştur?
A) I ve II B) III ve IV C) I ve III D) IV ve V E) II ve III
Cevap : ?
Not : TBMM’de, yetkilerin 3 aylığına M. Kemâl’e devredilmesi konusunda görüş ayrılığı olduğu yaygın bir kanı; yanlış; bkz. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri.

75-Kurtuluş Savaşı’nda; (1999)
I. Mevcut siyasi partilerin hiç birinin amaçlarına hizmet edilmemesi
II. Ali Fuar Paşa’nın Kuva-i Milliye Kumandanlığına getirilmesi
Kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A) Amasya Görüşmesi C) Erzurum Kongresi E) Sivas Kongresi
B) Alaşehir Kongresi D) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Cevap: E
76-Milli Mücadele Dönemi’nde; (1999)
I. Padişah iradesine karşı bir ayaklanma başlatılmalıdır.
II. Türk ulusu işgallere katlanmak yerine, bağımsız yaşamak için
savaşmalıdır.
III. Ordu, alınan kararların uygulanmasında görevlendirilmelidir.
düşünceleri ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ele alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi E) Amasya Genelgesi
B) İlk TBMM D) Amasya Görüşmesi Cevap: E
77-Sivas Kongresi’nde delegeler, vatanın kurtuluşu ve mutluluğundan başka hiç bir kişisel amaç izlemeyeceklerine, mevcut siyasi partilerden hiç birinin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir. (2000)
Aşağıdakilerden hangisi, böyle bir yemine gereksinim duyulmasının nedenlerinden biridir?
A) Ülkede birlik ve beraberliğe gerek duyulması
B) Azınlık milletvekillerinin meclise girmesinin sakıncalı olacağı
düşüncesi
C) Müdafaa-i Hukuk kuruluşlarının yaygınlaştırılmak istenmesi
D) Kongrenin toplanmasının Cemiyetler Kanunu’na aykırı olması
E) Mebuslar Meclisi’nin kapalı olması Cevap: A

78-Erzurum Kongresi’nde alınan “Temsilciler Kurulu doğuyu temsil eder” kararı, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu vatanın tümünü temsil eder” şeklinde değiştirilmiştir. (2000)
Bu değişiklik Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
bir kanıttır?
A) Katılan üye sayısının daha az olduğuna
B) Ulusal bir kongre olduğuna
C) Temsilciler Kurulu seçiminin çok zor geçtiğine
D) Bazı üyelerin üyeliklerinin saklı tutulduğuna
E) Manda ve himayenin kesinlikle reddedildiğine Cevap: B
79-Temsilciler Kurulu, (2000)
I. İstanbul Hükümeti’nin yaptığı işlerin Mebuslar Meclisi’nce kontrol
edilmesini
II. Anlaşma Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak barış
konferansına Temsilciler Kurulu’nca da uygun bulunacak kimselerin
katılmasını
III. İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’ni resmen tanımasını istemiştir.
Temsilciler Kurulu’nun bu isteklerinin hangilerinde, Anadolu
Hareketi’ni siyasallaştırmak amacı vardır?
A) Yalnız I C) Yalnız II E) II ve III
B) Yalnız III D) I ve III Cevap: B

80-I. Alaşehir Kongresi (2001)
II. Sivas Kongresi
III. Afyon Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki kongrelerden hangilerinde, manda ve himayenin
reddedilmesi kararsı alınmıştır?
A) I ve II C) I, III ve IV E) II ve IV
B) I ve III D) II, III ve IV
Çözüm: Manda ve himayecilik ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir. Sivas Kongresi’nde bir daha gündeme gelmemek üzere tekrar reddedilmiştir. Cevap : E

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.