KPSS Kongreler Dönemi Test

Cevap anahtarı en kısa sürede sitemizde olacaktır

1. I. Erzurum Kongresi
II. Havza Genelgesi
III. Sivas Kongresi
IV. Amasya Genelgesi
V. Amasya Görüşmesi
Yukarıda verilen olayların tarihsel sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) II, IV,III,I,V B) II,III,V,I,IV
C) II,IV,I,III,V D) IV,II,III,I,V
E) III,II,I,V,IV

2. Kuvay-ı Milliye’nin Kurtuluş Savaşına sağladığı yararlardan biri olarak aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?
A) Düzenli orduya gçilmesi için gerekli zaman yaratma
B) İç ayaklanmaları bastırma
C) Halka direniş ruhu yaratma
D) Düşmanı yurttan atma
E) Düşmanı oyalama ve yıpratma

3. Kurtuluş Savaşı’nın amacı gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?
A) Amasya Genelgesiyle
B) Sivas Kongresi kararlarıyla
C) Erzurum Kongresi kararlarıyla
D) Misak-ı Milliyle
E) İlk TBMM kararlarıyla

4. Ulusal güçlerin birleştirilmesine aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Görüşmeleri
D) Sivas Kongresi
E) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

5. Kuvay-ı Milliye’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Eli silah tutan her kesimden oluşur.
B) İhtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.
C)İşgallere karşı bölgesel direniş örgütleridir.
D)Bağımsızlık mücadelesi ürünüdürler.
E)İstanbul Hükümeti ile ortak çalışmışlardır.

6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?
A) Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması
B) Osmanlı Devleti’nin savunma gücünden yoksun kalması
C)Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması
D)Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması
E)Osmanlı Devleti’nin fiilen varlığının son bulması

7. Kuvay-ı Milliye birliklerini etkin kılma kararı aşağıdaki kongrelerin hangisinin sonucu alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi
C) Balıkesir Kongresi D) Alaşehir Kongresi
E) Lüleburgaz Kongresi

8. İstanbul Hükümetinin kararlarının geçersizliği ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Amasya Görüşmelerinde
B) Havza Genelgesi’nde
C)Erzurum Kongresi’nde
D) Amasya Genelges’inde
E) Sivas Kongresi’nde

9. I.Erzurum Kongresi
II. Balıkesir kongresi
III. Sivas Kongresi
Yukarıdakilerden hangileri, Doğu Anadolu’nun bütünlüğünü korumak ve İtilaf Devletlerinin işgaline engel olmak için düzenlenen kongrelerdir?
A) Yalnız II B) Yalnız I Yalnız III
D) I ve II E) II veIII

10. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi kararları arasında yer alır?
A) Ülke genelinde mitingler düzenlenmesi
B) Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılmaması
C) Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulması
E) TBMM’nin açılması

11. İstanbul Hükümeti’nin Temsil Heyeti’nin hukuken tanıdığına aşağıddakilerden hangisi bir kanıt olarak gösterilebilir?
A) Temsilciler Kurulu Başkanlığına M.Kemal’in seçilmesi
B) Bahriye Nazırı Salih Paşa’nın Heyet-i Temsiliye Kurulu ile Amasya Mülakatını imzalaması
C) Sivas’ta Temsil Heyeti’nin kurulması
D) Anadolu ve Rumeli’deki cemiyetlerin birleştirilmesi
E) Ali Fuat Paşa’nın Kuvay-ı Milliye komutanlığına atanması

12. Mustafa Kemal ,
I. Ateşkes hükümlerine uyulmaması
II. İşgallerin, İtilaf Devletleri nezdinde proesto edilmesi
III. Yurtta direniş azminin yaygınlaştırılması
IV. Halkın sesini her fırsatta duyurulmasını
Sağlamak amacıyla verdiği emirler ilk kez aşağıdakilerden hangisinde duyurulmuştur?
A) Havza Genelgesi
B) İstanbul’un işgali sonrasında
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Erzurum Kongresi öncesinde
E) Sivas Kongresi sonrasında

13. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi kararları arasında yoktur?
A) Ulusal güçlerin egemen kılınması
B) Anadolu ve Rumeli’deki tüm müdafaa-ı hukuk derneklerinin birleştirilmesi
C) Yurdun bütün olduğunun savunulması
D) Azınlıklara ayrıcalık tanınmaması
E) Sömürgeye yol açmamak kaydıyla dış yardımın kabull edilmesi

14. Erzurum Kongresinde “ulusal gücü etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak” temel ilke olarak kabul edilmiştir.
Bu temel ilke aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırma isteğinin bir göstergesidir?
A) Kuvay- ı Milliye’nin dağıtılmasını
B) Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasını
C) Mebuslar Meclisi’nin açılmasını
D) İstanbul Hükümeti ile ilişki kurulmasını
E) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılmasını

15. Alaşehirr Kongresinde alınan karara göre, Yunanlıların işgalini engelmek için ölünceye kadar çarpışılacak ve bunun için asker toplanacak ve vergi alınacaktı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi sayılabilir?
A) İstanbul hükümetinden ayrı bir hükümet kurulduğunun
B) Özerk, bir siyasi kuruluş gibi hareket edildiğinin
C) Anadolu’da işgallerin önce Ege’de başladığının
D) Batı Anadolu’da toplanan kongrelerdeki kararların Alaşehir Kongresi’nde birleştirirldiğinin
E) Alaşehir’in coğrafi konumunun, ulusal direnişin merkezi olmasında etkili olduğunun

16. Sivas Kongresi hangi amaçla toplanmıştır?
A) Kuvay-ı Milliye’yi oluşturmak
B) Saltanatı kaldırmak
C) Cumhuriyeti ilan etmek
D) Vatanı kurtarma ilkelerini saptamak
E)Doğu cephesinde Ermenilere karşı savaşan halka yardım etmek

17. “Temsilciler Kurulu tüm yurdu temsil eder.” Kararı aşağıdakilerin hangisinde yer alır?
A) Amasya Genelgesi
B) Amasya Protokolleri
C) Erzurum Kongresi kararları
D) Sivas Kongresi kararları
E) Alaşehir Kongresi kararları

18. Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi’nde sorun olan konulardan biridir?
A) Temsilciler Kurulu’nun oluşturulması
B) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına seçilmesi
C) Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi
D) Mustafa Kemal’in Temsilciler Kurulu başkanlığına seçilmesi
E) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi

19.İstanbul Hükümeti, Temsilciler Kurulu’nu aşağıdakilerden hangisiyle tanımıştır?
A) Sivas Kongresi
B) Erzurum Kongresi
C) Amasya Görüşmeleri
D) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi
E) Balıkesir Kongresi

20.I.Kurtuluş Savaşı’nın tek merkezden yönetilmesi
II.Tüm ulusun tek amaç etrafında birleştirilmesi
III.Sevk ve İdare işlerin yapacak Temsil Heyeti’ nin kurulmsı
Verilenler, aşağıdakilerden hangsinin sonuçlarıdır?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Görüşmeleri
D) Alaşehir Kongresi
E) Balıkesir Kongresi

21. Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresinde Manda yönetiminin reddedilmesinin nedenidir?
A) Manda yönetiminin yeterince anlaşılamaması
B) İstanbul Hükümeti’nin manda istemine tepkisiz kalması
C) İstanbul Hükümeti’nin kongreye açıkça cephe olması
D) İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanamaması
E) Manda yönetiminin ulusal birliğe ters düşmesi

22. I. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
II. Amasya Görüşmelerinin yapılması
III. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ‘nin toplanması
Yukarıda verilen olayların sıra dizini aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-III-II B) II-I-III C) III-II-I
D) I-II-III E) III-I-II

23. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde oluşturulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Grubu
B) Felah-ı Vatan Grubu
C) Reddd-i İlhak Grubu
D) Vahdet-i Milliye Grubu
E) Müdafa-ı Hukuk Grubu

24. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin onayından aşağıdakilerden hangisi geçmiştir?
A) Takrir-i Sükun Kanunu
B) Misak-ı Milli
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
D) Tekalif-i Milliye Emirleri
E) İstiklal Mahkemeleri

25.M.Kemal aşağıdaki hangi olay öncesinde tüm resmi görevinden istifa etmiştir?
A) Amasya Tamimi
B) Amasya Görüşmesi
C)Sivas Kongesi
D)Erzurum Kongresi
E) TBMM’nin açılması

26. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda İstanbul, İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir?
A)Misak-ı Milli’nin kabulu B)TBMM açılışı
C)İstanbul-Ankarauzlaşması D)Amasya Görüşmesi
E) Sivas Kongresi’nin yapılması

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.