AUZEF Çocuk Gelişimi Psikoloji Finale Doğru 7.-14. Üniteler Arası Hazırlık Soruları

 

 

 

 

 

 

AUZEF Çocuk Gelişimi Lisans programı 1.sınıf Güz dönemi Psikoloji dersi finale hazırlık sorularıyla karşınızdayız. Daha fazla soru çözümleri ve eğitim adına diğer paylaşımlar için takipte kalın. http://egitimcinet.com/

 

 

 

I. Doğal halde gözlem:  bizim ilgilendiğimiz özellikler ya da işlevlerin kendi doğal ortamında nasıl oluşageldiğini ya da ortaya çıktığını anlamamızı sağlar.
II. Sistematik gözlem:  önceden seçilip belirlenmiş belirli bir davranış, işlev ya da durumların belirli bir plana ya da sisteme göre, izlenmesi demektir.
III. Görüşme: , araştırdığımız probleme bağlı olarak hazırladığımız sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze yürüttüğümüz bir bilgi toplama yoludur. Sorulan soruların özelliklerine göre, yapılanmış, yarı yapılanmış veya yapılanmamış olarak tasarlanabilir.
IV. Anket:, bir araştırmanın amacına uygun düzenlenmiş bir soru listesidir.
V.Psikolojide ölçekler: bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığının veya ne kadar/ne düzeyde sahip olunduğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır

1)Yukarıda açıklamaları verilen  veri toplama yollarından hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

a) yalnız I            b) yalnız II                c) yalnız III               d) hepsi           e) hiçbiri

 

2)İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kantin ve kafeteryalar hakkındaki görüşlerini, kullanma sıklığı, ne amaçla kullandıkları, en çok neler satın aldıkları gibi davranışlarını belirlemek istiyorsak aşağıdakilerden hangisini kullanmamız uygun olur?

a) Doğal halde gözlem
b)Sistematik gözlem
c)Görüşme
d)Anket
e)Psikolojik Ölçekler

3)uygulama koşullarına göre testler kaça ayrılır?

a) 1             b) 2          c) 3           d) 4     e)5

 

4)…………………………..testlerin mantığı, bireylerin belirsiz ya da yarı belirli uyaranlar (örneğin neler olduğu tam belli olmayan resimler ya da yarım bırakılmış küçük öyküler) ile karşılaştıkları zaman iç dünyalarındaki baskın temalar, duygular veya bilinç dışı düşüncelerini yansıtacaklarıdır.   Yandaki boşluğa ne gelmelidir?

a)Projektif
b)psikometrik
c)Psikolojik
d)Fiziksel

 

5)İnsanların gelişim süreçlerini etkileyen bazı temel etki kaynakları vardır. …………………….ve …………………….., aynı yaş aralığında olan tüm bireyleri etkileyen biyolojik ve çevresel etmenlerdir. Yandaki boşluklara ne gelmelidir?

a) Normatif / yaşa bağlı olan etkiler
b)normatif / tarihe bağlı etkiler
c)normatif olmayan /yaşam olaylarıdır

 

 

 

 

I.Yapılanmış görüşmelerde, araştırmacının soracağı sorular tam olarak belirlenmiştir, hatta seçeneklerde belirli olduğu durumlarda, araştırmacı onları işaretlemiş olur.

II.Yarı yapılanmış görüşmelerde, araştırmacının soracağı sorular belirlenmiştir ancak araştırmacı konuyu deşmek ya da geliştirmek amacıyla yan sorular ekleyebilir.

III.Yapılanmamış görüşmelerde ana noktalar veya konular bellidir ancak görüşmenin seyri her katılımcıda farklı gelişebilir.

6)Yukarıda verilen ifadelerde hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) Yalnız I         b) Yalnız II   c) I ve II         d) I ve III      e) hepsi

 

 

 

 

Çocuklar kalem tutabildikleri andan itibaren bir şeyler çizebilirler. Bu çizimler giderek karmaşıklaşır ve zaman içinde gerçek nesneye benzeyen bir hal alır. Diyelim ki, çocukların insan resmi çizimlerindeki bu değişimin yaşlar boyunca nasıl olduğunu, hangi yaşlarda ne tür değişimlerin ortaya çıktığını görmek istiyoruz.

I. Bunun hemen aklımıza gelecek bir yolu, bir çocuk grubunu, düzenli aralıklarla (örneğin yılda bir) insan çizimleri yaptırarak 2 yaştan 8 yaşına kadar izlemektedir. Yani aynı gruba 2, 3, 4..8 yaşlarına geldiğinde yılda bir kez insan çiziminin karmaşıklığını değerlendirecek bir görev verilecektir. Böyle yaparak bir özelliğin ya da işlevin değişimini anlamanın yolunu, geçen zaman boyunca, belirli aralıklarla tekrarladığımız ölçümlerdeki performansın ne şekilde değiştiğini göstermek olarak tanımlamış oluruz. Bu yol …………………adıyla bilinmektedir. Ancak boylamsal desenlerde veri toplama süreci uzundur, daha masraflıdır ve geçen zaman boyunca katılımcı kayıpları olabilir.

II.Bir diğer yol, bu kadar beklemek yerine, aynı anda, 2 – 8 yaş arası her yaş dilimindeki çocuklardan birer grup oluşturarak ölçüm almaktır. Böylece, insan resimlerinde her yaşta görülen/eklenen farklı unsurları tanımlamış ve çizimlerin ne kadar farklılaştığını göstermiş oluruz. Bu yola ise.…………………….denilmektedir. Ancak kesitsel desenlerde her yaş dilimindeki grupların çizimleri etkileyebilecek diğer özellikler açısından denkliğini sağlamak kolay olmayabilir.

III.Bir üçüncü yol ise, bu iki temel desenin özelliklerini birleştirir, kesit alarak başlarız, daha sonra bu çocuk gruplarını zaman boyunca izlemeye devam ederiz. Bu yola ise …………………..denilmektedir.

 

7)Gelişim sürecinin izlenmesi ile ilgili olarak yukarıda numaralandırılmış cümlelerin boşluklarına sırasıyla ne gelmelidir?

a) I:Kesitsel desen  , II: Boylamsal desen       III: Ardışık Desen
b) I:Kesitsel desen , II:Ardışık Desen ,          III:Boylamsal desen
c)I:Ardışık Desen   , II:Kesitsel desen           III:Boylamsal desen
d)I: Boylamsal desen , II:Kesitsel desen         III: Ardışık Desem
e)I:Ardışık Desen,  II: Boylamsal desen , III:Kesitsel desen

 

8)Döllenmeden sonraki ilk 2 haftayı kapsayan  safha aşağıdakilerden hangisidir?

a) Germinal safha
b)embriyonik safha
c)fetal safha

9) Döllenmeden sonraki İkinci hafta ile 8. Hafta arasında yer alan safha aşağıdakilerden hangisidir?

a) Germinal safha
b)embriyonik safha
c)fetal safha

 

10)Döllenmeden sonraki 3. aydan doğuma kadar olan bu süreye ne ad verilir?

a) Germinal safha
b)embriyonik safha
c)fetal safha

 

 

11)……………………….bilginin yapısı, kökeni ve oluşumu gibi epistemolojik sorulardan yola çıkarak, küçük çocukların dünyayı nasıl anladıkları ve yapılandırdıklarını açıklayan kapsamlı bir kuram ortaya koymuştur. Ona göre insan zihninin doğuştan getirdiği iki yapısal eğilimi vardır: Uyum sağlama ve Örgütleme.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangi kuramcının ismi gelmelidir?

a) Piaget
b) Freud
c)Erikson
d)Weber
e)Marks

 

12)Psikososyal gelişim kuramcısı ………………, insanların sosyal–duygusal gelişimlerini yaşam boyu devam eden 8 evre halinde tanımlamıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangi kuramcının ismi gelmelidir?

a) Piaget
b) Freud
c)Erikson
d)Weber
e)Marks

 

13)Klasik koşullanma kim tarafından ortaya atılmıştır?

a) Piaget
b) Freud
c)Erikson
d)Pavlov
e)Marks

 

14)Watson ve ……………….’ın/in /un ünlü Küçük Albert deneyi ile klasik koşullanmayı insan üzerinde de göstermeleriyle psikoloji alanında bir çığır açılmıştır .

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangi kuramcının ismi gelmelidir?

a) Piaget
b) Freud
c)Erikson
d)Rayner
e)Marks

 

 

15)Edimsel (Operant Koşullanma) kim tarafından ortaya atılmıştır?

a) Piaget
b)  B.F.Skinner
c)Erikson
d)Pavlov
e)Marks

 

16)Fareler ve güvercinlerle çalışan kuramcı kimdir?

a) Piaget
b)  B.F.Skinner
c)Erikson
d)Pavlov
e)Marks

 

Gözlem yoluyla öğrenme, kişinin, belirli bir ortamda davranışları pekiştirilen (ya da cezalandıran) bir başka kişiyi gözlediğinde, aynı ortamda o davranışları tekrarlama (ya da tekrarlamama) olasılığının artmasıdır.”

17)Bu ifadeyi ortaya atan kuramcı kimdir?

a) Piaget
b) E.L.Thorhdike
c)Erikson
d)Pavlov
e)Bandura

 

 

 

18) Bandura’ya göre, bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen dört koşul bulunmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan değildir?

a)dikkat
b)hatırlatma
c)Yeniden Üretme/Oluşturma
d)Güdülenme/Motivasyon
e)Uyumsuzluk

 

 

I. Labirent düzenekleri kullanarak farelerle çalışmış ve farelerin pekiştirilmesine gerek olmaksızın bazı davranışları kazanmış olduğunu fark etmiştir.

II. Gizil öğrenme adını verdiği öğrenme biçimini ilk kez tanımlanmıştır.

19)Yukarıdaki ifadelerde kimden bahsedilmektedir?

a) Piaget
b) Freud
c)Erikson
d)Tolman
e)Marks

 

 

20)……………………….göre, öğrenme ve bellek, biri olmadan diğeri olmayacak şekilde iç içe geçmiş olan birbiriyle ilişkili süreçlerdir.

Yukarıda verilen cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Piaget
b) Domjan
c)Erikson
d)Tolman
e)Marks

 

21)Unutma Eğrisi adlı çalışması olan kuramcı kimdir?

a)Ebbinghaus
b) Domjan
c)Erikson
d)Tolman
e)Marks

 

22)Semantik bellek modelini ortaya atan kuramcı kimdir?

a)Tulving
b) Domjan
c)Erikson
d)Tolman
e)Marks

23)Unutma ile ilgili klasik çalışma, ………………………..ortaya koyduğu unutma eğrisidir.  Yandaki boşluğa ne gelmelidir?

a)Ebbinghaus
b) Domjan
c)Erikson
d)Tolman
e)Marks

 

Sürekli ve ağır stres durumlarının vücuda olan etkilerini inceleyen ilk araştırmacı, bir endokrinolog olan ………………………(1907-1982) olmuştur. Onun teorisine göre, birçok stres yükleyici türü aynı tepkiyi veya genel bir bedensel tepkiyi tetikleyebilmektedir. Sonuç olarak bütün stres yükleyiciler adaptasyon (uyum) istemektedir. O, stres yükleyicilere verilen tepkileri Genel Adaptasyon Sendromu olarak tanımlar. Bir canlı varlık, bütünlüğünü, iyilik halini ve homeostatik dengesini sürdürmeli, eğer bozulmuşsa yeniden oluşturmalıdır.

24)Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

a)Selye
b) Domjan
c)Erikson
d)Tolman
e)Marks

 

 

…………………, 1920’li yıllarda bir tehlikeyle karşılaştıklarında hayvanların ve insanların nasıl tepkide bulunduklarına ilişkin ilk tanımlamaları ortaya koymuştur. Böyle durumlarda canlılar, kendilerini korumaya dönük olarak basitçe “Savaş ya da Kaç” olarak ifade edilebilecek bir tepki verirler.

25)Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?

a)Selye
b) Domjan
c)Erikson
d)Tolman
e)Cannon

 

26)Genel Adaptasyon Sendromu kaç aşamada gerçekleşmektedir?

a) 1                b)2              c)3         d)4             e)5

 

 

I.Nevroz, bireyde bedensel ve toplumsal işlevlerde aksamalara yol açacak kadar yoğun biçimde hissettiği endişe duygusu temelinde ortaya çıkan ruhsal rahatsızlığa verilen isimdir.

II.Psikoz kavramını ise, davranış ve düşünce süreçlerinin gerçeklikle bağlantısı kopacak kadar şiddetli olduğu ve bu nedenle toplumsal işlevlerini yerine getiremeyecek kadar hasta olan bireyler için kullanılmaktadır.

III.Genel anksiyete bozukluğunda tehlikenin ne olduğunu nereden geldiğini bilemeyen bireyin hissettiği korku doğal değildir ve tehlikenin oranına göre abartılıdır. Kendiliğinden ortaya çıkan ani panik nöbetleriyle seyreden panik atağa sahip bireylerin genel tavırlarında belirgin bir bozukluk yoktur.

27)Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a)yalnız 1                       b) yalnız II             c) yalnız III                  d) I ve III      e)hepsi

 

 

 

 

I.Obsesif-kompulsif bozukluklarda, saplantılar ve zorlantılar (irade gücüne rağmen eylemlerini durduramama) sonucunda bireyin günlük işlevleri belirgin bir biçimde olumsuz yönde etkilenir.

II.Obsesyon istenmeyen düşüncelerin, anksiyete yaratan imgelerin ya da dürtülerin ısrarla zihni işgal etme haline verilen isimdir. Yaşanan sel, deprem, trafik kazası, terör işkence, cinsel saldırı, savaş gibi olağan dışı durumlarda gecikmiş olarak ortaya çıkan Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun en önemli belirtisi yaşanan olayın sık sık hatırlanması ve her anımsanışta yeni baştan yaşanıyor gibi algılanmasıdır.

III.Eskiden histeri olarak adlandırılan Konversiyon Bozukluğu, herhangi fizyolojik bir sebebi olmaksızın, psikolojik sıkıntı kökenli fizyolojik belirtiler gösteren bir rahatsızlıktır.,

IV.Hipokondria (Hastalık Hastalığı), bedensel bir bozukluk olmadığı halde, kişinin bedensel algılarını yanlış yorumlayarak, bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılmasıdır.

28)Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a)yalnız 1                       b) yalnız II             c) yalnız III                  d) I ve III      e)hepsi

29)Şizofrenin türleri nelerdir?

Dağınık Tür, Paranoid Tür,Katotonik Tür

 

30)Milattan önce 5. yüzyılda  bütün hastalıkların doğaüstü nedenlerden değil doğal nedenlerden kaynaklandığı ve dolayısıyla akıl hastalıklarının da bedensel kökenli hastalıklar gibi ele alınması gerektiği fikrini ortaya atan kuramcı kimdir?

a)Hipokrat
b) Galen
c)Erikson
d)Tolman
e)Marks

 67 total views,  1 views today

Author: admin lady

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.