AÖF Milli Mücadele Dönemi Test

AÖF Milli Mücadele Dönemi Testi çöz

Soru1: Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır.
Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir?

A) İtalya- Fransa
B) İngiltere- İtalya
C) Rusya -Yunanistan
D) Fransa -Yunanistan
E) Yunanistan- Ermenistan

Soru2. I.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır.
III.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Amasya Genelgesinde yer alan yukarıdaki maddelerden hangileri milli mücadelenin hem amacını hem de yöntemini belirler?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve II

Soru3. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Anadolu’nun hangi bölgesindeki direniş hareketlerini örgütleyerek düzenli bir cepheye dönüşmesini sağlamıştır?

A) Batı
B) Doğu
C) Güney
D) Doğu Trakya
E) Doğu Anadolu

Soru4. Erzurum kongresinde alınan kararlardan hangisi ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğini gösterir?

A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
B) Milli iradeyi hakim kılmak esastır.
C) İşgallere karşı milletçe direnilecektir.
D) Manda ve himaye kabul edilemez.
E) Azınlıklara toplumsal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.

Soru5. Anadolu’da yapılan işgallere karşı:
I.Genelgeler yayınlandı.
II.Miting ve gösteriler yapıldı.
III.Kongreler toplandı.
IV. Misak-ı milli kararları alındı
Bu tepkilerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II,I,III,IV
B) II,IV,III,I
C) III,I,IV,II
D) I,III,II,IV
E) IV,III,II,I

Soru6. Aşağıda verilenlerden hangisi Kurtuluş Savaşına hazırlık amacı içermez?

A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Mudanya Ateşkesi Antlaşması
D) Erzurum Kongresi
E) Misak-ı Milli

Soru7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yönetiminin Türk milletinin lehine yaptığı işlerden biri değildir?

A) Mebuslar meclisinin toplanması
B) Yurt genelinde seçimler yapılması
C) Misak-ı milli’nin kabulü
D) Atatürk ve arkadaşlarının ittihatçı olduğuna dair propaganda yapılması
E) Temsil heyeti ile Amasya görüşmesinin yapılması

Soru8. Misak-i milliye göre siyası mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez.
Bu madde ile ilgili özellikle hangisine tepki gösterilmiştir?

A) Kapitülasyonlar
B) Dış borçlar
C) Azınlık hakları
D) Boğazlar üzerindeki egemenliğin kısıtlanması
E) Vatan bütünlüğünün bozulmak istenmesi

Soru9. İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılması aşağıdakilerden hanginin yok edilmek istendiğini gösterir?

A) Laiklik anlayışının
B) Yargı gücünün
C) Milli iradenin
D) Siyasal partilerin

Soru10. 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek,Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır.
İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz?

A) Hükümet kurmak zorunludur.
B) Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir
C) Yasama ve yürütme görevi meclise aittir
D) Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır.
E) İcra vekilleri heyeti hükümet işlerini yürütür.

Soru11. I.TBMM’nin güçler birliği ilkesini uygulayarak kendisini olağanüstü yetkilerle donatmasının temel nedeni hangisidir?

A) TBMM’nin üstünde bir gücün varlığını tanımaması
B) Yeni meclisin milli iradeye saygılı olması
C) Milli mücadelede kararların çabuk alınıp uygulama zorunluluğu
D) Osmanlıya tepki duyulması
E) Bu sistemin en yaygın uygulanan bir yöntem olması

Soru12. Sevr antlaşmasının I.Dünya savaşını sona erdiren diğer antlaşmalardan çok sonra hazırlanmış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya’nın savaştan çekilmiş olması
B) Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşmada uzun süre çekişmeleri.
C) Mondros’un geçici bir anlaşma niteliği taşıması
D) İngiltere’nin Ermeni devleti kurdurma yönündeki çabalarını Rusya’nın engellemesi
E) Mondros’un kalıcı bir antlaşma gibi hükümler içermesi

Soru13. I.Yunan ilerleyişinin durdurulmaması
II.Kuva-yı Milliye’nin bir kısmının halktan zorla mal ve para toplaması.
III.Kuva-yı Milliye çeteleri arasındaki çekişmeler
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) İç isyanların bastırılmasına
B) Çerkez Ethem’in isyan etmesine
C) Moskova antlaşması’nın imzalanmasına
D) Düzenli ordunun kurulmasına
E) İtalyanların Anadolu’dan ayrılmasına

Soru 14. Erzurum Kongresi’nde,
I. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi,
II. Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi,
III. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi,
IV. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması
kararları alınmıştır.
Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi’nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu göstermez?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Soru 15. Mustafa Kemal, anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında, ülke çapında bir kongre yaparak, Müdafaa – i Hukuk ve Reddi ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği amaçlar arasında,
I. Saltanatı kaldırmak
II. Yeni bir anayasa hazırlamak
III. Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek
hangileri gösterilemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.