AÖF İnkılap Tarihi Test

Anasayfa AÖF, Tarih Test, TEST 21 Şubat 2014 Okunma
AÖF İnkılap Tarihi Test

1. Almanya ve İtalya’nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa’ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları

B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri

C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

D) Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları

E) Osmanlı Devleti’nin yanında yer almaları

 

2. I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere’ye karşı Hindistan’da ayaklanma çıkarmak istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir?

A) Osmanlı halifesinin cihat ilan etmesini sağlamak

B) Ren bölgesine asker yığmak

C) Kanal harekatını düzenlemek

D) Galiçya’da Ruslara karşı Türk askerlerinden yararlanmak

E) Çanakkale Savaşları’nı önlemek

 

3. I. Dünya Savaşı’nda;

– Osmanlı Devleti’ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması

– Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açması

gibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halifenin siyasi ve dini gücünü kaybettiği

B) Ümmet anlayışının sona erdiği

C) İslam dünyasının bağımsızlık savaşı verdiği

D) İslam dünyasına sömürgeci devletlerin baskı yaptığı

E) Ulusal çıkarların ön plana geçtiği

 

4. İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Rusya’da ihtilal çıkması

B) Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması

C) Almanya’nın denizaltı savaşlarına başlaması

D) ABD’nin savaşa girmesi

E) Cephe sayısının azalması

 

5. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır’ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galiçya Cephesi

B) Kanal Cephesi

C) Çanakkale Cephesi

D) Irak Cephesi

E) Filistin Cephesi

 

6. I. Dünya Savaşı’nın son günlerinde ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerin savaşın sona ermesinde önemli etkisi olmuştur.

Bu ilkelerden hangisi, dünya barışının oluşturulması amacı taşıyan Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır?

A) Yenenlerin yenilenlerden toprak almaması

B) Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemek amacıyla uluslararası bir kurulun oluşturulması

C) Gizli antlaşmalar yapılmaması

D) Yenilenlerin savaş tazminatı ödememesi

E) Osmanlı Devleti’nde Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklerin egemenliğinin tanınması

 

7. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;

– Kapitülasyonların kaldırılması

– Ege adalarının geri verilmesi

– Mısır sorununun çözülmesi

gibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.

Osmanlı Devleti’nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A) Almanya B) Fransa C) İngiltere

D) İtalya E) Avusturya

 

8. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur?

A) Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı

B) Toprak kayıpları-Coğrafi konumu

C) Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası

D) Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması

E) Rus Çarlığı’nın yıkılması-Ege Adaları sorunu

 

9. I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;

– Suriye ve Çukurova Fransa’ya

– Irak ve çevresi İngiltere’ye

– Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya’ya

– Antalya ve İzmir çevresi İtalya’ya verilecektir.

Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin sınırları daralacaktır.

B) İngiltere, Irak petrollerine egemen olmak istemiştir.

C) Rusya’nın Karadeniz ve Akdeniz’deki etkinliği artacaktır.

D) Ege ve Akdeniz bölgesinde Fransa ve İtalya hakimiyet kuracaktır.

E) Osmanlı Devleti’nin varlığı sona erecektir.

 

10.

– Berlin Antlaşması’nın (1878) Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerini ortadan kaldırmıştır.

– Kafkas Cephesi’nin kapanmasını sağlamıştır.

– Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brest-Litowsk Antlaşması

B) St. Germain Antlaşması

C) Versailles Antlaşması

D) Berlin Antlaşması

E) Ayastefanos Antlaşması

 

11)Sanayi Devrimi’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin, büyük Avrupa devletleri arasında ekonomik rekabetin şiddetlenmesinde ve I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkisi daha çoktur?

a)İşçi sınıfının önem kazanması

b)Küçük atelyelerin kapanması

c)İşsizlik sorununun artması

d)Yeni sömürgelere olan ihtiyacın artması

e)Sosyalizm akımının yaygınlaşması

 

12)Aşağıdakilerden hangisi, Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan erken çekilmesinin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

 

a)Rusya’nın boğazları alma hakkını kaybetmesi

b)Gizli antlaşmaların değişikliğe uğraması

c)Osmanlı’nın Doğu Cephesi’nin kapanması

d)Osmanlı’nın Çanakkale Savaşı’nı kazanması

e)Rusya’nın işgal ettiği yerleri boşaltması

 

13) Wilson İlkeleri arasında yer alan “Her ulus, çoğunlukta olduğu topraklar üzerinde kendi bağımsız devletini kuracaktır” hükmü, çok-etnik yapılı devletler üzerinde etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu etkinin bir göstergesidir?

 

a)Milletler Cemiyeti’nin kurulması

b)Mandacılık düşüncesinin geliştirilmesi

c)Silahlanma yarışının terk edilmesi

d)Soğuk savaş döneminin başlaması

e)İmparatorlukların millet esasına göre bölünmesi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co