11.Sınıf İnkılap Tarihi ilkeler test soru ve cevapları

27.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?
A)İnkılâpçılık C)Halkçılık E)Milliyetçilik
B)Devletçilik D)Cumhuriyetçilik

28.“Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?
A)Halkçılık C)Devletçilik E)Milliyetçilik
B)İnkılâpçılık D)Cumhuriyetçilik

29.Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?
A)Halkçılık C)Çağdaşlık E)Bağımsızlık
B)Cumhuriyetçilik D)Devletçilik

30.Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A)İnkılâpçılık C)Cumhuriyetçilik E)Lâiklik
B)Halkçılık D)Devletçilik

31.Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?
A)Millî egemenlik C)Devletçilik E)Çağdaşlaşmak
B)Lâiklik D)Cumhuriyetçilik

32.
I.Kanun önünde eşitlik
II.Sosyal dayanışma
III.Millî egemenlik
Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
A)Lâiklik C)Milliyetçilik E)İnkılâpçılık
B)Devletçilik D)Halkçılık

33.Atatürk, 1919-1922 yılları arasındaki konuşmalarında en çok aşağıdaki konulardan hangisine yer vermiştir?
A)Sanayileşmeye C)Çağdaşlaşmaya E)Eğitime
B)Bağımsızlığa D)Millî egemenliğe

34.Atatürk, yeni Türk devletinde inkılâplarını gerçekleştirirken temel hedef olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?
A)Çağdaşlaşma C)Milliyetçilik E)Lâiklik
B)Devletçilik D)Halkçılık

35.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin tamamlayıcısı niteliğindedir?
A)Akılcılık ve bilimsellik D)Millî egemenlik
B)Çağdaşlık ve Batılılaşma E)İnsan ve insanlık sevgisi
C)Yurtta barış-dünyada barış

36.“Siyasî ve askerî zaferler ne (bilgi yelpazesi.net) kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.”
Atatürk’ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?
A)İnkılâpçılık C)Halkçılık E)Devletçilik
B)Milliyetçilik D)Lâiklik

37.Üyesi bulunduğu milletin varlığının yüceltilmesi düşüncesi ve bu düşüncenin kuşaklara aktarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur?
A)Devletçilik C)Akılcılık E)İnkılâpçılık
B)Milliyetçilik D)Çağdaşlık

38.Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Milliyetçilik C)Cumhuriyetçilik E)Lâiklik
B)Halkçılık D)İnkılâpçılık

39.Millî Mücâdele’nin kazanılmasında, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?
A)Milliyetçilik C)Akılcılık E)Devletçilik
B)Halkçılık D)Cumhuriyetçilik

40.Millî egemenliğin gerçekleşmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?
A)Milliyetçilik D)Lâiklik
B)İnsan ve insanlık sevgisi E)Bağımsızlık
C)Cumhuriyetçilik

41.Bir ülkede demokrasinin kurulabilmesi için aşağıdaki ilkelerden en çok hangisinin hayata geçmiş olması gerekir?
A)Lâiklik D)Akılcılık E)Millî egemenlik
B)Halkçılık E)Milliyetçilik

42.
I.Çağdaşlaşmak
II.Bilimsellik
III Millî egemenlik
Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki hedefleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A)Lâiklik -İnkılâpçılık -Milliyetçilik
B)Cumhuriyetçilik -Milliyetçilik -Devletçilik
C)İnkılâpçılık -Lâiklik -Cumhuriyetçilik
D)Devletçilik -Halkçılık -Lâiklik
E)Milliyetçilik -Devletçilik -İnkılâpçılık

43.Milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Devletçilik C)İnkılâpçılık E)Halkçılık
B)Cumhuriyetçilik D)Lâiklik

44.Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?
A)Eşitliğe dayanan hukuk anlayışı D)Bilimselliği
B)Gelenekçi toplum yapısı E)Akılcılığı
C)Lâik devlet düzeni

45.Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yurtta barış dünyada barış D)Çağdaşlık ve Batılılaşma
B)Millî egemenlik E)Bilimsellik ve akılcılık
C)Millî birlik ve beraberlik

46.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkelerinin bir gereğidir?
A)Soyadı Kanunu D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi
B)Harf İnkılâbı E)Devletçiliğin benimsenmesi
C)Kıyafet İnkılâbı

47.Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini, diğerlerine göre daha önce uygulamaya koymuştur?
A)İnkılâpçılık C)Devletçilik E)Cumhuriyetçilik
B)Lâiklik D)Milliyetçilik

Cevap Anahtarı:
27-A
28-B
29-E
30-B
31-C 41-E
32-D 42-C
33-B 43-E
34-A 44-B
35-D 45-B
36-E 46-D
37-B 47-D
38-D
39-A
40-C

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.